Alternativni izvještaj o primjeni Konvencije u BiH

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, kao i Opcioni protokol u martu 2010., a u proljeće 2013. godine država je poslala svoj Inicijalni izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN Komitetu za prava osoba s invaliditetom.

Ovaj Izvještaj u sjeni ili Alternativni izvještaj o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, u skladu s preporukom Konvencije i motom svih osoba s invaliditetom „Ništa o nama bez nas“, predstavlja nalaze sveobuhvatnog monitoringa poštivanja prava osoba s invaliditetom. Većina osoba koje su učestvovale u projektu monitoringa su osobe s različitim vrstama invaliditeta iz 65 organizacija osoba s invaliditetom okupljenih u pet koalicija u isto toliko regija u Bosni i Hercegovini. Radom na projektu je koordinirao predstavnički ured organizacije MyRight u Bosni i Hercegovini.

Ovo je nezavisan Izvještaj u sjeni rađen bez pomoći i podrške države i vlasti, ali uz podršku
nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Rađen je po DRPI (Disability Rights Promotion International) metodologiji i predstavlja cjelovitu sliku stanja poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, onako kako je doživljavaju same osobe s invaliditetom.

Ovaj Izvještaj predstavlja samo mali dio bogatstva, sposobnosti, snaga i posvećenosti koju osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini imaju i spremne su uložiti kako bi doprinijele poboljšanju svog položaja u društvu kroz praćenje poštivanja prava koja su im garantirana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Zahvaljujemo se donatorima, organizacijama Austrian Development Cooperation i Light for the World, također iz Austrije, koje su prepoznale potrebu za ovakvom vrstom aktivnosti i obezbijedile finansijska sredstva za implementaciju.

Zahvaljujemo se i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj (SIDA), koja podržava rad organizacije MyRight u Bosni i Hercegovini. Također se srdačno zahvaljujemo svim učesnicima/ama, pojedincima/kama i organizacijama, koji su radili direktno na projektu „Prema implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN - osnaživanje osoba s invaliditetom u BiH“ i dali doprinos izradi ovog izvještaja, a čija su imena naprijed navedena.

Direktorica ureda MyRight u Bosni i Hercegovini

Binasa Goralija