POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROVOĐENJE EDUKACIJE NA TEMU JAVNOG ZAGOVARANJA

Organizacija MyRight je krovna organizacija osoba s invaliditetom iz Švedske koja putem svog predstavničkog ureda u Bosni i Hercegovini sprovodi program jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija okupljenih u pet koalicija u Tuzli, Doboju, Sarajevu, Mostaru i Bijeljini. Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom uključuje edukacije iz raznih oblasti života važnih za samostalno djelovanje usmjereno na ostvarenje prava koja su im garantovana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom UN koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2010. godine.

MyRight od juna 2014. godine implementira projekat “Konkretna inkluzija osoba s invaliditetom u oblast zdravstva u BiH” zahvaljujući sredstvima Light for the World i Austrian Development Agency u sklopu kojeg će ove radionice biti organizovane. Jedna od aktivnosti sprovednih u okviru ovog projekta je monitoring pristupačnosti zdravstvenih ustanova i zakona i propisa koji se tiču ortopedskih i drugih pomagala za osobe s invaliditetom. Rezultati monitoringa su bili diskutovani na nivou svake koalicije i svaka koalicija je odredila prioritetne oblasti za čije poboljšanje će zagovarati tokom 2016. godine.

Predmet nabave ovog poziva je sedam dvodnevnih radionica iz oblasti edukacije na temu javnog zagovaranja prema specifikacijama koje se nalaze u nastavku.

Nabava će se provesti u skladu s MyRight, SIDA i Austrian Development Agency smjernicama o nabavkama u vrijednosti do 5.000,00 EUR.

S ciljem jačanja kapaciteta koalicija i organizacija osoba s invaliditetom za zagovaranje za svoja prava, MyRight poziva sve zainteresirane pojedince ili pravne subjekte koji su registrovani za pružanje usluga edukacija, treninga ili u širem smislu - obrazovanja odraslih, (u daljem tekstu ponuđači) da dostave ponude za pripremu i provođenje dvodnevne radionice o javnom zagovaranju za poboljšanje ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom u BiH. Radionice će se održavati tokom septembra, oktobra i novembra 2015.g. u svakoj od sedam koalicija organizacija osoba s invaliditetom (regija Doboj, regija Bijeljina, Tuzlanski kanton, Sarajevski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton/županija i regija istočna Hercegovina).

Svrha radionice: Intenzivirati zagovaračke aktivnosti članica koalicije i povećati njihovu uspješnost u provođenju kampanje javnog zagovaranja kojima se utiče na poboljšanje ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom u regiji/kantonu u kojoj koalicija djeluje.

Učesnici: Prosječno 20 predstavnika organizacija osoba s invaliditetom po koaliciji u kojoj se sprovodi MyRight program

Očekivani rezultati:

• Učesnici unaprijedili znanja i vještine neophodne za planiranje i provođenje kampanja zagovaranja (mobiliziranje zainteresiranih strana i vršenje uticaja na relevantne donosice odluka da se donesu propisi i poduzmu aktivnosti kojima će se osigurati konkretna unapređenja života u oblasti zdravstva)

• Razvijeni planovi zagovaračkih kampanja kako bi se uticalo na promjene u sistemu zdravstva koje doprinose unapređenju kvalitete zdravstvenih usluga za osobe s invaliditetom. Na osnovu stečenog znanja na radionici svaka koalicija izrađuje strategiju zagovaranja prema relevantnim organima vlasti i donosiocima odluka kao i drugim zainteresiranim stranama kako bi se uticalo na promjene u sistemu zdravstva koje doprinose unapređenju kvalitete zdravstvenih usluga za osobe s invaliditetom. Kampanja u isto vrijeme treba da senzibilizira javnost o pravima i potrebama osoba s invaliditetom te mora uključivati i komponentu medijske kampanje. Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom implementiraju kampanje zagovaranja na području na kojem djeluju tokom 2016. godine.

Zadaci trenera/ice:

• Izraditi prijedlog programa radionice sa jasno razrađenim planom aktivnosti i ciljevima svake sesije, primjenjujući metode obrazovanja odraslih

• Izraditi materijale za dvodnevnu radionicu kao i vježbe koje se planiraju tokom radionice vodeći računa da su učesnici radionice osobe s invaliditetom.

• Izraditi prezentacije nekoliko uspješnih kampanja u čijoj izradi je trener/ica učestvovala.

• Uključiti element medijske kampanje u proces edukacije o javnom zagovaranju

• Održati dvodnevnu radionicu koja će biti dinamična, interaktivna i interesantna za učesnike.

Kompetencije i kvalifikacije trenera/ice:

• Praktično iskustvo u provođenju kampanja javnog zagovaranja

• Najmanje 5 godina trenerskog iskustva / iskustva u primjeni metoda za obrazovanje odraslih

• Akademsko obrazovanje u relevantnoj oblasti

• Poznavanje ljudskih prava osoba s invaliditetom i iskustvo u radu sa organizacijama osoba s invaliditetom

• Spremnost na putovanja po Bosni i Hercegovini do gradova u kojima se održavaju radionice

• Spremnost na konsultantsku/mentorsku podršku koalicijama tokom izrade strategije zagovaranja, a nakon radionice

Ponuda mora sadržavati:

1. Cijenu ponude (za pravne subjekte cijenu ponude potrebno je prikazati sa PDV-om, za fizička lica bruto iznos cijene ponude)

2. Prijedlog programa radionice sa jasno razrađenim planom aktivnosti, agendom i ciljevima svake sesije, vodeći računa o metodama učenja odraslih

3. Prijedlog materijala i vježbi koje se planiraju tokom radionice vodeći računa da su učesnici radionice osobe sa invaliditetom;

4. Prezentacije uspješnih kampanja u čijoj izradi je trener/ica učestvovao/la;

5. CV;

6. Pismo sa navedenim razlozima zbog kojih smatrate da biste trebali biti odabrani za ovaj posao s navedena najmanje tri kontakta za preporuke.

Kriterij odabira

I. cijena

II. kompetencije koje se stiču programom,

III. moduli programa,

IV. reference predavača (obrazovanje, iskustvo),

V. kvalitet i dizajn materijala za učesnike,

VI. dostupnost predavača polaznicima tokom i nakon završetka programa.

Svaki od kriterija boduje se ocjenom od jedan do pet, najpovoljnija je ponuda koja dobije najviše bodova.

Kriterij pod I., vidljiv je iz same ponude.

Kriterij pod II. do III., vidljiv je iz programa koji se dostavlja uz ponudu, a ako nije, potrebno je dostaviti izjavu o ispunjenosti kriterija.

Ponudi obavezno priložiti i dokaze i/ili izjave o kriterijima odabira pod tačkom IV. do VI., ako postoje. U slučaju da nema dokaza i/ili izjava, kriterij nije moguće vrednovati.

Dostavljanje ponuda: Ponude treba dostaviti na e-mail adresu info (at) myright.ba ili na adresu MyRight, Josipa Štadlera 11, Sarajevo ne kasnije od 05.08.2015. godine.

Finalni odabir će se izvršiti do 15.08.2015. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adesu.

Ponudu mogu dostaviti svi zainteresirani treneri/trenerice, kao fizička lica, ili pravni subjekti koji su registrovani za pružanje usluga edukacija, treninga ili u širem smislu - obrazovanja odraslih.

MyRight će izvršiti pregled i odabir ponuda te kontaktirati samo one ponuđače koji imaju najpovoljniju ponudu prema prethodno razrađenim kriterijima odabira.

S odabranim ponuditeljem, ukoliko je fizičko lice, MyRight će sklopiti ugovor o djelu, a ukoliko je pravni subjekt MyRight će sklopiti ugovor.

Rokovi isporuke predmeta nabave su uslov za odabir ponude i nije moguće mijenjati iste.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.