Strategija Aktiva mladih s invaliditetom na nivou koalicija u sklopu programa “Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima“, 16.12.2019. godine

Osnovni cilj dokumenta Strategije Aktiva mladih s invaliditetom na nivou koalicija udruženja osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu Strategija) je definirati strateške pravce i ciljeve djelovanja koji će se nastojati dostići u predviđenom periodu, te takođe utvrditi operativni plan aktivnosti sa pripadajućim mjerama i indikatorima.

Kao novi organizacijski oblik djelovanja unutar pet koalicija udruženja osoba s invaliditetom, koji je nastao kao dio Strategijskog planiranja, postoji potreba da Aktivi mladih na jasan način formuliraju svoje buduće djelovanje, ciljeve i da odrede koje od problema sa kojima se suočavaju će u svome radu morati rješavati.

20191216 daria strategija 1

Cilj ove Strategije nije da odgovori na sva pitanja, kao prvi dokument koji je proizvod Aktiva mladih, on će svakako biti podložan neprestanom preispitivanju i zato ga i treba promatrati kao živi dokument u čijoj će implementaciji realnost naše društvene zbilje i okruženja u kojem mlade osobe s invaliditetom žive, stalno postavljati nove izazove.

Pet (5) koalicija udruženja osoba s invaliditetom: Kolosi Bijeljina, Neformalna koalicija udruženja osoba s invaliditetom Doboj, „Zajedno smo jači“ HNK, Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Tuzlanske županije i Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Županija Sarajevo (u daljem tekstu: koalicija) od 2015. godine rade na kreiranju i implementaciji strateških planova i kampanja tako da su već postali iskusni u ovim aktivnostima. Upravo pozitivna iskustva starijih kolega iz koalicija koji su već učestvovali u kampanjama će biti dodatni motivirajući faktor mladim osobama s invaliditetom uključenim u Aktive mladih da kroz implementaciju Strategije ojačaju, dostignu planirane ciljeve i uspostave Aktive kao značajan faktor u rješavanju pitanja mladih osoba s invaliditetom.

Od posebnog je značaja da proces participativnog kreiranja, odnosno aktivnog učestvovanja predstavnika Aktiva mladih u izradi strateškog plana u lipnju mjesecu 2019. godine, koji daje i osjećaj vlasništva i pripadnosti nad samim procesom ali i rezultatima koji se ostvare te kao takav u značajnoj mjeri doprinosi i njegovoj lakšoj implementaciji. Cijeli proces diskusije i rada na izradi strategije Aktiva mladih u sklopu pomenutih Koalicija je finansirala organizacija MyRight – Empowers people with disabilities.


Strategija Aktiva mladih s invaliditetom se može u cijelosti preuzeti u obliku PDF datoteke (~1.3 MB).